پیدا

دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست

درخواست حذف اطلاعات

+ مشکل عشق نه در حوصله ی دانش ماست حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد! _ چه بگویم که تو را نازکی طبع لطیف تا به حدی ست که آهسته دعا نتوان کرد! پ.ن: سرو بالای من آنگه که درآید به سماع چه محل جامه ی جان را؟ که قبا نتوان کرد.